ZAMERIAVAM SA NA PORADENSTVO V OBLASTIACH:

► osobný rozvoj,
► nájdenia seba samého,
► riešenie problémov,
► zlepšenie schopností vo vzťahoch,
► prejedanie a jeho príčiny.


PONÚKANÉ SLUŽBY /// VYBERTE SI TÉMU ▼

OSOBNOSTNÉ TÉMY

- Analýza životnej situácie: podpora pri vnímaní seba samého a reflexia vlastnej osobnosti, práca na osobných cieľoch, plánovanie budúcnosti, posilnenie seba samého, analýza hodnôt.

- Posilnenie sebedôvery, sebavedomia.

- Sebapoznanie, sebaprijatie.

- Pomoc pri rozhodovaní: nájdenie vhodného rozhodnutia a kompetencie jednať, príprava na rozhodnutie a analýza správania sa pri rozhodnutí, rozvoj stratégií pre činy strategických riešení.

- Voľný čas a vzdelávanie: utváranie voľného času k posilneniu osobných zdrojov, osobné vzdelávacie koncepty a ich uskutočnenie.

- Emocionálne zaobchádzanie s peniazmi: podpora pri zvládnutí finančných problémových situácií, zodpovednosť a zaobchádzanie s finančnými zdrojmi.

- Témy v súvislosti so "single" (nezadaná/ý) spôsobom životom, reflexia vzťahových vzorcov.

- Prekonanie kríz: podpora pri psychosociálnych a osobných životných krízach, sprevádzanie pri životných krízach, po krízach a katastrofách.

- Základy komunikačných zručností.

- Strata, smrť blízkeho človeka.

- Identita, resiliencia (psychycká odolnosť).

PRACOVNÉ TÉMY

- Výber povolania a vývoj kariéry zodpovedajúc osobným zdrojom, časový manažment, zaobchádzanie so stresom, posilnenie osobných zdrojov, zvýšenie motivácie, zaobchádzanie s osobnými následkami nezamestnanosti alebo dôchodku, podpora pri špecifických témach privýkone povolania, Burnout (syndróm vyhorenia), Mobbing.

- Organizácia všedného dňa a práce: vypracovanie osobnej organizácie všedného dňa, podpora pri nastolení rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom (Work Life Balance).

- Psychohygiena: vývoj zdravého psychosociálneho prostredia ako napr. poradenstvo pro chorobách, zaobchádzanie so strachom, otázky vlastného ohraničenia (určenia hraníc), poradenstvo pri závislostiach (prejedanie, fajčenie...), prevencia.

- Základy komunikačných zručností.

ŽIVOTNÉ TÉMY V RÔZNYCH ŽIVOTNÝCH OBDOBIACH

- Zaobchádzanie s chorobou, podpora v smútočnom období, zaobchádzanie so smrťou rodinných príslušníkov alebo blízkych osôb.

ZÁCHVATOVE PREJEDANIE (PREJEDANIE A JEHO PRÍČINY)

- Záchvatové prejedanie je veľmi rozšírená a podceňovaná problematika. Nekontrolovateľným jedením trpí veľa žien, mužov dokonca i detí. Následkom je obezita a početné psychosociálne problémy.

PORADENSTVO VO VZŤAHOVEJ OBLASTI /// OSOBNOSTNÉ VZŤAHOVÉ TÉMY

- Odstránenie blokov brániacich v nadväzovaní partnerstiev.

- Partnerské, manželské témy, t.z. analýza a spracovanie konfliktov, kríz a zmien vo vzťahoch.

- Rodinné témy t.z. analýza a spracovanie rodinnej klímy, rodinnej dynamiky (živosť).

- Rozvod, rozchod partnerov.

- Násilie v rodine.

- Problém závislosti v rodine.

- Výchovné témy: problémy vo výchove, problémy v škole, problémy pri učení a skúškach.

- sexuálne témy: identitta a správanie, sexuálne problémy.

SOCIÁLNE VZŤAHOVÉ TÉMY

- Konfliktné témy a manažment konfliktov a ich anlýza, práca s potrebami poprípade konflikty týkajúce sa sociálnych noriem, vyvíjanie spôsobov správania vyhybajúce sa konfliktu, stratégie na zvládnutie konfliktu, mediácia.

- Skupinové a tímové témy, ako analýza a práca na skupinových interakčných procesoch.

- supervízia: témy týkajúce sa pracovného pola pôsobnosti, konkrétnych pracovných úloh.